Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala ( „Sl.glasnik RS“br.31/2011) Društvo
Duvanska industrija "Čoka" a.d. Čoka
objavljuje:IZVEŠTAJ NAKON ODRŽAVANJA SKUPŠTINE AKCIONARAkoja je održana dana 13.06.2014. godine, na adresi Proleterska broj 6, u prostorijama restorana društvene ishrane sa početkom u 10:00 časova, na kojoj je usvojeno sledeće:


1. Odluka o usvajanju zapisnika sa sednice skupštine, održane 05.11.2013. godine;
(Za odnošenje odluke glasalo je 23430 , protiv - , uzdržano - . )

Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice, 05.11.2013
Zapisnik sa vanredne sednice Skupštine akcionara, 05.11.2013. god


2. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o poslovanju i Finansijskog izveštaja Društva za 2013. godinu;
(Za odnošenje odluke glasalo je 23430 , protiv - , uzdržano - .)
Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju i Finansijskog izveštaja za 2013. godinu
Izveštaj o poslovanju i Finansijski izveštaj za 2013. godinu


3. Razmatranje i usvajanje nalaza i mišljenja revizora o reviziji Finansijskog izveštaja za 2013. godinu;
(Za odnošenje odluke glasalo je 23430 , protiv -, uzdržano - .)
Odluka o usvajanju nalaza i mišljenja revizora o reviziji finansijskog izveštaja za 2013. godinu
Izveštaj revizora za 2013. godinu


4. Donošenje Odluke o izboru revizora za reviziju Finansijskog izveštaja za 2014. godinu;
(Za odnošenje odluke glasalo je 23430 , protiv - , uzdržano - .)
Odluka o izboru revizora za revziju za 2014. godinu


5. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Odbora direktora za 2013. godinu;
(Za odnošenje odluke glasalo je 23430 , protiv - , uzdržano - .)
Odluka o usvajanju Izveštaja o radu Odbora direktora za 2013. godinu
Izveštaj o radu Odbora direktora za 2013. godinu


6. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti po Finansijskom izveštaju za 2013. godinu;
(Za odnošenje odluke glasalo je 23430 , protiv - , uzdržano - .)
Odluka o raspodeli dobiti za 2013.


Zapisnik sa godišnje sednice Skupštine akcionara održane 13.06.2014. godine.

Ovaj izveštaj se objavljuje nakon održavanja sednice Skupštine na internet stranici društva www.dic-coka.co.rs, organizatora tržišta i dostavija Komisiji za hartije od vrednosti u skladu sa zakonskom regulativom. Zainteresovani akcionari mogu izvršiti uvid u usvojene Odluke u sedištu društva i na internet stranici www.dic-coka.co.rs društva.


U Čoki, dana 13.06.2014. godine

Generalni direktor
dipl.ing. Predrag Stojanović
nhl jerseys online , cheap mlb jerseys , cheap jordans shoes , cheap mlb jerseys , wholesale jordans for cheap , cheap nfl jerseys , cheap mlb jerseys , Wholesale MLB Jerseys , nhl jerseys china , nfl jerseys cheap