Dokumenta

Akta i dokumenti društva.1.Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice 2023
2.Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju za 2023
3.Odluka o usvajanju Izveštaja revizora za 2023
4. Odluka o izboru revizora za Fin izveštaja za 2024
5. Odluka o usvajanju Izveštaja o radu Odbora za 2023
6. Odluka o raspodeli dobiti za 2023
7. Odluka o imenovanju članova Odbora 2024
7. Odluka o razrešenje članova Odbora 2024
8. Izmena Statuta i Prečišćeni tekst 07.06.2024
Izveštaj nakon održane sednice Skupštine 07.06.2024
Izveštaj o poslovanju_DI Čoka_ad_Čoka_2023 KONAČAN sa fiz.potpisima
Izveštaj Internog Revizora za 2023
Izveštaj o radu Odbora direktora za 2023
Zapisnik sa sednice Skupštine akcionara održane 09.06.2023
Proposal (Engagement Letter)_Duvanska AD Čoka_RFI 2024
Obaveštenje o isplati dividende za 2023 godinu
Zapisnik sa sednice Skupštine 07.06.2024


.Godišnji izveštaj za 2023. godinu - el. potpisan


.Plan mera za ostvarivanje i unapređivanje rodne ravnopravnosti za 2024. godinu
Godišnji izveštaj o ostvarivanju rodne ravnopravnosti za 2023. godinu


.Godišnji izveštaj za 2022. godinu - el. potpisan


.Plan mera za ostvarivanje i unapređivanje rodne ravnopravnosti za 2023. godinu
 

Plan mera 31.12.2023.
Plan mera 31.12.2023. - potpisan


.
Godišnji izveštaj DUVANSKE INDUSTRIJE „ČOKA“ za 2020. godinu


.
Godišnji izveštaj javnog društva DUVANSKE INDUSTRIJE „ČOKA“ za 2019. godinu


.
Ugovor o organizovanju akcionarskog društva "ČOКA" radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima, koji je osnivački akt društva
Odluka o izmeni Statuta 17.06.2013.
Odluka o izmeni Statuta 08.06.2018., overena
Prečišćeni tekst Statuta 17.06.2013.
Prečišćeni tekst Statuta Duvanska 08.06.2018.
Statut Duvanske industrije Čoka 15.06.2012.
Kodeks korporativnog upravljanja 15.06.2012.
Poslovnik o radu Skupštine 15.06.2012.
Poslovnik o radu Odbora 2016.
Pravilnik o računovodstvu i računovodstvenim politikama I deo
Pravilnik o računovodstvu i računovodstvenim politikama II deo
Pravilnik o računovodstvu i računovodstvenim politikama III deo
Rešenje APR 2006


Zapisnike sa sednica skupštine, odluke skupštine, godišnje izveštaje o poslovanju kao i finansijske izveštaje, koji su bili sastavni deo dnevnog reda sednice, možete pronaći u materijalu svake sednice skupštine, a koji su objavljivani pre i nakon održavanja svake sednica, u skladu sa važećim propisima.


Godišnji dokument o objavljenim informacijama za 2017. godinu


.
Godišnji izveštaj javnog društva DUVANSKE INDUSTRIJE „ČOKA“ za 2017. godinu


.
Godišnji izveštaj javnog društva DUVANSKE INDUSTRIJE „ČOKA“ za 2016. godinu


.
Godišnji izveštaj javnog društva DUVANSKE INDUSTRIJE „ČOKA“ za 2015. godinu


.
Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja kod poslodavca
Godišnji izveštaj javnog društva DUVANSKE INDUSTRIJE „ČOKA“ za 2014. godinu


.
Obaveštenje o isplati dividende akcionarima

U skladu sa Odlukom o raspodeli dobiti po finansijskom izveštaju za 2012. godinu, ovim putem obaveštavaju se akcionari Duvanske industrije Čoka a.d. iz Čoke, koji su na dan 07.06.2013. godine (dan dividende) bili vlasnici akcija društva, o isplati dividende za 2012. godinu.

Dividenda će biti isplaćena 09.12.2013. godine.

Ukupan bruto iznos za isplatu dividende iznosi 16.287.930,00 dinara odnosno 411,00 dinara bruto po akciji.

Ukupan broj akcija za koje se isplaćuje dividenda iznosi 39.630.

Akcionarima se dividenda isplaćuje u skladu sa pravima koja proizilaze akcija koje poseduju u svom vlasništvu na dan dividende, a srazmerno broju akcija koje poseduju u ukupnom broju akcija iste vrste. Isplata dividende se vrši u iznosu umanjenom za porez po odbitku koji će se obračunati, obustaviti i uplatiti na propisane račune javnih prihoda. Troškove obračuna snosi Duvanska industrija „Čoka“ a.d. Čoka.


U Čoki, dana 09.12.2013. godine

Predrag Stojanović, dipl.ing.
Generalni direktorOdluka o usvajanju polugodišnjeg finansijskog izveštaja za 2014. godinu
Polugodišnji finansijski izveštaj javnog društva za period 01.01.2014. - 30.06.2014. godine
Godišnji dokument o objavljenim informacijama za 2013. godinu
Godišnji izveštaj javnog društva 01.01.2013. do 31.12.2013.
 
Odluka o usvajanju Polugodišnjeg izveštaja za 2013. godinu
Polugodišnji izveštaj za 2013. godinu
Napomene uz periodične finansijske izveštaje za period od 01.01.2013. do 30.06.2013. godineDONETE ODLUKE SA SEDNICE ODRŽANE 15.06.2012. GODINEDonete odluke sa sednice održane 15.06.2012.
.
Izveštaj nakon održavanja skupštine akcionara duvanske industerije Čoka a.d. 17.06.2013
Zapisnik sa Skupštine akcionara od 17.06.2013. godine
.
Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011), Društvo


DUVANSKA INDUSTRIJA “ČOKA“ A.D. ČOKA

objavljuje:IZVEŠTAJ NAKON ODRŽAVANJA SKUPŠTINE AKCIONARAkoja je održana dana 17.06.2013. godine, na adresi Proleterska broj 6, u prostorijama restorana društvene ishrane sa početkom u 10.00 časova, na kojoj je usvojeno sledeće:

1. Odluka o usvajanju zapisnika sa sednice skupštine, održane 15.06.2012. godine;
(Za odnošenje odluke glasalo je 23612 , protiv - , uzdržano - . )
Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice
Zapisnik sa sednice skupštine akcionara 15.06.2012. godine


2. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o poslovanju i Finansijskog izveštaja Društva za 2012. godinu;
(Za odnošenje odluke glasalo je 23612 , protiv -, uzdržano -.)
Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju i Finansijskog izveštaja Društva za 2012. godinu


3. Razmatranje i usvajanje nalaza i mišljenja revizora o reviziji Finansijskog izveštaja za 2012. godinu;
(Za odnošenje odluke glasalo je 23612, protiv -, uzdržano -.)
Odluka o usvajanju nalaza i mišljenja revizora
Izveštaj nezavisnog revizora str 1
Izveštaj nezavisnog revizora str 2


4. Donošenje Odluke o izboru revizora za reviziju Finansijskog izveštaja za 2013. godinu;
(Za odnošenje odluke glasalo je 23612, protiv -, uzdržano -.)
Odluka o izboru revizora za 2013. godinu


5. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti po Finansijskom izveštaju za 2012. godinu;
(Za odnošenje odluke glasalo je 23612, protiv -, uzdržano -.)
Odluka o raspodeli dobiti za 2012. godinu
Izveštaj o poslovanju za 2012. godinu


6. Razmatranje i usvajanje Proizvodno - finansijskog plana za 2013. godinu;
(Za odnošenje odluke glasalo je 23451, protiv -, uzdržano -.)
Odluka o usvajanju proizvodno - finansijskog plana za 2013.godinu
Proizvodno - finansijski plan za 2013. godinu


7. Donošenje Odluke o izmeni Statuta Društva;
(Za odnošenje odluke glasalo je 23451, protiv -, uzdržano -.)
Odluka o izmeni statuta
Prečišćen tekst Statuta društva 17.06.2013.


Ovaj izveštaj se objavljuje nakon održavanja sednice Skupštine na internet stranici društva www.dic-coka.co.rs , organizatora tržišta i dostavlja Komisiji za hartije od vrednosti u skladu sa zakonskom regulativom. Zainteresovani akcionari mogu izvršiti uvid u usvojene Odluke u sedištu društva i na internet stranici www.dic-coka.co.rs društva.U Čoki, dana 18.06.2013. godine.
Direktor
dipl.ing. Predrag Stojanović

.
Godišnji dokument o objavljenim informacijama za 2012. godinu