AkcionariDuvanska industrije a.d. “Čoka“ je otvoreno akcionarsko društvo. Akcijama Društva trguje se na Beogradskoj berzi od 03.05.2007. godine.

Centralni registar depo i kliring hartija od vrednosti sadrži sve aktuelne podatke o vlasnicima, broju i vrsti akcija Društva, a informacije o tome dostupne su 24h na Internet adresi Centralnog registra HoV.

.


Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala ( „Sl.glasnik RS“br.31/2011, 112/2015, 108/2016 i 9/2020) i člana 365.Zakona o privrednim društvima ( „Sl. glasnik RS“br. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018 i 95/2018 i 91/2019 i 109/2021), akcionarsko društvo Duvanska industrija „Čoka“, MB: 08018448, objavljuje
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
Odbor direktora Duvanske industrije „Čoka“ a.d. iz Čoke, dana 07.05.2024. godine, doneo jeO D L U K Uo sazivanju redovne sednice skupštineSaziva se redovna sednica skupštine za 07.06.2024. godine, sa početkom u 10.00 časova.Redovna skupština društva održaće se u Duvanskoj industriji „Čoka“a.d.u Čoki, ulica Proleterska broj 6, u restoranu društvene ishrane.Javni poziv akcionarima za učešće na sednici skupštine upućuje se dana 07.05.2024. godine. Javni poziv objavljuje se na internet stranici Društva www.dic-coka.co.rs, internet stranici registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre i na internet stranici regulisanog tržišta akcija.* zbog propisa o zaštiti ličnih podataka ne objavljujemo spisak akcionara sa pravom ličnog učestvovanja na sednici Skupštine akcionara zakazane za 07.06.2024. godine , te molimo cenjene akcionara da se o ovom pitanju interesuju lično na kontakt telefone našeg privrednog društva.

DNEVNI RED:


Prethodni postupak:

 1. Imenovanje komisije za glasanje, zapisničara i određivanje lica koja potpisuju zapisnik, konstatovanje izveštaja komisije za glasanje o broju glasova i utvrđivanje kvoruma.Redovan postupak:

 1. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sednice skupštine, održane 09.06.2023. godine;
 2. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o poslovanju i finansijskog izveštaja Društva za 2023. godinu;
 3. Razmatranje i usvajanje Izveštaja revizora o reviziji finansijskog izveštaja za 2023. godinu;
 4. Donošenje Odluke o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2024. godinu;
 5. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Odbora direktora za 2023. godinu;
 6. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti po finansijskom izveštaju za 2023. godinu;
 7. Odluka o razrešenju članova Odbora direktora zbog isteka mandata i razmatranje i usvajanje predloga odluke o imenovanju članova Odbora direktora;
 8. Razmatranje i usvajanje Predloga odluke o izmeni Statuta Društva;IZ OBJEKTIVNIH I TEHNIČKIH RAZLOGA SA ZAKAŠNJENJEM OBJAVLJUJEMO MATERIJAL ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA U 2024.GODINIMATERIJALI ZA SEDNICU SKUPŠTINE


Odluka o sazivanju redovne Skupštine akcionara za 07.06.2024.
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sednice skupštine, održane 09.06.2023. godine
Predlog Odluke
Zapisnik sa prethodne sednice
3. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o poslovanju i finansijskog izveštaja Društva za 2023. godinu
Predlog Odluke
Izveštaj o poslovanju i Fin Izveštaj za 2023. godinu
4. Razmatranje i usvajanje Izveštaja revizora o reviziji finansijskog izveštaja za 2023. godinu
Predlog Odluke
Izveštaj nezavisnog revizora
5. Donošenje Odluke o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2024. godinu
Predlog Odluke
Ponuda za Reviziju
6. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Odbora direktora za 2023. godinu
Predlog Odluke
Izveštaj o rado Odbora direktora za 2023. godinu
7. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti po finansijskom izveštaju za 2023. godinu
Predlog Odluke
8. Odluka o razrešenju članova Odbora direktora zbog isteka mandata i razmatranje i usvajanje predloga odluke o imenovanju članova Odbora direktora
Predlog Odluke o razrepšenju
Predlog Odluke o imenovanju
Predlog kandidata za imenovanje
9. Razmatranje i usvajanje Predloga odluke o izmeni Statuta Društva
Predlog Odluke
Formular za glasanje u odsustvu na redovnoj skupštini akcionara 07.06.2024.
Punomoćje za glasanje na redovnoj skupštini akcionara 07.06.2024.


Kompletan materijal za sednicu skupštine dostupan je akcionarima na internet stranici Društva ili se mogu preuzeti lično u sedištu Društva svakoga dana od dana objavljivanja poziva do dana održavanja sednice


DAN AKCIONARA


Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za učešće na sednici skupštine je 28.05.2024. godine.

Na dan upućivanja ovog poziva Društva ima ukupno emitovano 39630 običnih akcija od čega su 20.334 akcije sa pravom glasa po osnovu sudske blokade na 19.296 akcija.

Potrebna većina za glasanje po tačkama dnevnog reda od tačke 1. do tačke 7. jeste obična većina prisutnih akcionara sa pravom glasa, dok je za tačku 8.potrebna 2/3 ( dvotrećinska ) većina akcija sa pravom glasa.


PRAVA AKCIONARA U VEZI SA UČEŠĆEM NA SEDNICI SKUPŠTINE


Akcionar koji poseduje najmanje 40 akcija ima pravo da učestvuje u radu skupštine lično, što podrazumeva pravo glasa o pitanjima o kojima se glasa i pravo na učešće u raspravi o pitanjima koja su na dnevnom redu skupštine. Akcionar koji poseduje manje od 40 akcija može u radu skupštine i pravo glasa na skupštini ostvariti preko zajedničkog punomoćnika, s tim da taj punomoćnik zastupa najmanje navedeni broj akcija ili može glasati u odsustvu pisanim putem.

Akcionari koji po broju akcija mogu da učestvuju u radu skupštine lično, mogu da glasaju u odsustvu ili davanjem punomoćja za glasanje.

Formular za glasanje u odsustvu, odnosno formular punomoćja može se preuzeti na internet stranici Društva.


Punomoćje za glasanje

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine, uključijući i pravo da u njegovo ime glasa. Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu skupštine, kao i akcionar koji ga je ovlastio. Ako punomoćje za glasanje daje fizičko lice ono mora biti overeno, u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj firmi i sadrži naročiti:

 1. Ime, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara koje je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice;
 2. Ime punomoćnika, sa svim podacima iz prethodne tačke;
 3. Broj akcija za koje se punomoćje izdaje i naznake kako će punomoćnik da glasa po pojedinim tačkama dnevnog reda.


Kopiju overenog punomoćja akcionar (ili punomoćnik) dužan je da dostavi Društvu najkasnije tri dana pre dana održavanja sednice skupštine.


DOPUNA DNEVNOG REDA


Akcionar koji poseduje najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Odboru direktora Društva da uputi obrazložen predlog odluke za dopunu dnevnog reda ili predloži novu tačku o kojoj će skupština samo raspravljati. Predlog se daje pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocu zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije 20 dana pre održavanja ove sednice skupštine.U Čoki, dana 07.05.2024. godine

Predsednik Odbora direktora
Dobrivoje Sudžum, dipl.ekon.


.

Redovna sednica skupštine akcionara - 09.06.2023.godine
.

Redovna sednica skupštine akcionara - 14.06.2022.godine
.

Redovna sednica skupštine akcionara - 10.06.2021.godine
.

Redovna sednica skupštine akcionara - 05.06.2020.godine
.

Redovna sednica skupštine akcionara - 10.06.2019.godine
.

Redovna sednica skupštine akcionara - 08.06.2018.godine
.

Redovna sednica skupštine akcionara - 05.06.2017.godine
.

Redovna sednica skupštine akcionara - 03.06.2016.godine
.

Redovna sednica skupštine akcionara - 29.04.2015.godine
.

Izveštaj nakon održavanja Skupštine akcionara 13.06.2014. godine
Skupština akcionara 2014. godine
.

Vanredna sednica skupštine akcionara - 05.11.2013.godine
.

Godišnja Skupština akcionara – 17.06. 2013. godine
.

Skupština akcionara 2012.godine
.