AkcionariDuvanska industrije a.d. “Čoka“ je otvoreno akcionarsko društvo. Akcijama Društva trguje se na Beogradskoj berzi od 03.05.2007. godine.

Centralni registar depo i kliring hartija od vrednosti sadrži sve aktuelne podatke o vlasnicima, broju i vrsti akcija Društva, a informacije o tome dostupne su 24h na Internet adresi Centralnog registra HoV.

.


Donete odluke na redovnoj sednici Skupštine akcionara održane 09.06.2023. godineIzveštaj nakon održane sednice skupštine akcionara 09.06.2023. godine
Odluka o imenovanju predsednika skupštine akcionara
Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice održane 14.06.20202. godine
Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju i Finansijskog izveštaja za 2022. godinu
Odluka o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskog izveštaja za 2021. godinu
Odluka o izboru revizora za reviziju Finansijskog izveštaja za 2023. godinu
Odluka o usvajanju Izveštaja o radu Odbora direktora za 2022. godinu
Odluka o raspodeli dobiti po finansijskom izveštaju za 2022. godinu
Odluka o razrešenju člana Odbora direktora 09.06.2022
Odluka o imenovanju člana odbora direktora 09.06.2023
Obaveštenje o isplati dividende akcionarima 09.06.2023 el.potpisano
Zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara Duvanske industrije "Čoka" a.d. iz Čoke održane 09.06.2023. godine


.


Ispravka Odluke o sazivanju redovne sednice skupštine za 09.06.2023. - el. potpisano
Formular za glasanje u odsustvu na redovnoj skupštini akcionara 09.06.2023.
Formular za glasanje u odsustvu na redovnoj skupštini akcionara 09.06.2023.
Punomoćje za glasanje na redovnoj skupštini akcionara 09.06.2023.
Punomoćje za glasanje na redovnoj skupštini akcionara 09.06.2023.

Poštovani akcionari, obrasci za učestvovanje na sednici skupštine korigovani su u tački 8., tako da je omogućeno da se u istoj tački izjasnite posebno o imenovanju i posebno o razrešenju.


Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala ( „Sl.glasnik RS“br.31/2011, 112/2015, 108/2016 i 9/2020) i člana 365.Zakona o privrednim društvima ( „Sl. glasnik RS“br. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018 i 95/2018 i 91/2019 i 109/2021), akcionarsko društvo Duvanska industrija „Čoka“, MB: 08018448, objavljuje
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
Odbor direktora Duvanske industrije „Čoka“ a.d. iz Čoke, dana 03.05.2023. godine, doneo jeO D L U K Uo sazivanju redovne sednice skupštineSaziva se redovna sednica skupštine za 09.06.2023. godine, sa početkom u 10.00 časova.Redovna skupština društva održaće se u Duvanskoj industriji „Čoka“a.d.u Čoki, ulica Proleterska broj 6, u restoranu društvene ishrane.Javni poziv akcionarima za učešće na sednici skupštine upućuje se dana 03.05.2023. godine. Javni poziv objavljuje se na internet stranici Društva www.dic-coka.co.rs, internet stranici registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre i na internet stranici regulisanog tržišta akcija.

DNEVNI RED:


Prethodni postupak:

 1. Imenovanje komisije za glasanje, zapisničara i određivanje lica koja potpisuju zapisnik, konstatovanje izveštaja komisije za glasanje o broju glasova i utvrđivanje kvoruma.


Redovan postupak:

 1. Imenovanje predsednika Skupštine akcionara
 2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa sednice skupštine, održane 14.06.2022. godine;
 3. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o poslovanju i finansijskog izveštaja Društva za 2022. godinu;
 4. Razmatranje i usvajanje Izveštaja revizora o reviziji finansijskog izveštaja za 2022. godinu;
 5. Donošenje Odluke o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2023. godinu;
 6. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Odbora direktora za 2022. godinu;
 7. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti po finansijskom izveštaju za 2022. godinu;
 8. Odluka o razrešenju člana Odbora direktora i razmatranje i usvajanje predloga odluke o imenovanju članova Odbora direktora;MATERIJALI ZA SEDNICU SKUPŠTINE


Odluka o sazivanju redovne Skupštine akcionara za 09.06.2023.
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sednice skupštine, održane 14.06.2022. godine
Predlog Odluke
Zapisnik sa prethodne sednice
3. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o poslovanju i finansijskog izveštaja Društva za 2022. godinu
Predlog Odluke
Izveštaj o poslovanju i Fin Izveštaj za 2022. godinu
4. Razmatranje i usvajanje Izveštaja revizora o reviziji finansijskog izveštaja za 2022. godinu
Predlog Odluke
Izveštaj revizora
5. Donošenje odluke o Izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2023. godinu
Predlog Odluke
Ponuda za obavljanje revizije
6. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Odbopra direktora za 2022. godinu
Predlog Odluke
Izveštaj revizo
7. Donošenje odluke o raspodeli dobiti po finansijskom izveštaju za 2022. godinu
Predlog Odluke
8. Odluka o razrešenju člana Odbora direktora i razmatranje i usvajanje predloga Odluke o imenovanju člana Odbora direktora
Odluka o razrepšenju
Predlog Odluke o imenovanju
Predlog Komisije za imenovanje


Kompletan materijal za sednicu skupštine dostupan je akcionarima na internet stranici Društva ili se mogu preuzeti lično u sedištu Društva svakoga dana od dana objavljivanja poziva do dana održavanja sednice


DAN AKCIONARA


Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za učešće na sednici skupštine je 30.05.2023. godine.

Na dan upućivanja ovog poziva Društva ima ukupno emitovano 39630 običnih akcija sa pravom glasa.


PRAVA AKCIONARA U VEZI SA UČEŠĆEM NA SEDNICI SKUPŠTINE


Akcionar koji poseduje najmanje 40 akcija ima pravo da učestvuje u radu skupštine lično, što podrazumeva pravo glasa o pitanjima o kojima se glasa i pravo na učešće u raspravi o pitanjima koja su na dnevnom redu skupštine. Akcionar koji poseduje manje od 40 akcija može u radu skupštine i pravo glasa na skupštini ostvariti preko zajedničkog punomoćnika, s tim da taj punomoćnik zastupa najmanje navedeni broj akcija ili može glasati u odsustvu pisanim putem.

Akcionari koji po broju akcija mogu da učestvuju u radu skupštine lično, mogu da glasaju u odsustvu ili davanjem punomoćja za glasanje.

Formular za glasanje u odsustvu, odnosno formular punomoćja može se preuzeti na internet stranici Društva.


Punomoćje za glasanje

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine, uključijući i pravo da u njegovo ime glasa. Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu skupštine, kao i akcionar koji ga je ovlastio. Ako punomoćje za glasanje daje fizičko lice ono mora biti overeno, u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj firmi i sadrži naročiti:

 1. Ime, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara koje je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice;
 2. Ime punomoćnika, sa svim podacima iz prethodne tačke;
 3. Broj akcija za koje se punomoćje izdaje i naznake kako će punomoćnik da glasa po pojedinim tačkama dnevnog reda.DOPUNA DNEVNOG REDA


Akcionar koji poseduje najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Odboru direktora Društva da uputi obrazložen predlog odluke za dopunu dnevnog reda ili predloži novu tačku o kojoj će skupština samo raspravljati. Predlog se daje pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocu zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije 20 dana pre održavanja ove sednice skupštine.U Čoki, dana 03.05.2023. godine

Predsednik Odbora direktora
Dobrivoje Sudžum, dipl.ekon.


.

Redovna sednica skupštine akcionara - 14.06.2022.godine
.

Redovna sednica skupštine akcionara - 10.06.2021.godine
.

Redovna sednica skupštine akcionara - 05.06.2020.godine
.

Redovna sednica skupštine akcionara - 10.06.2019.godine
.

Redovna sednica skupštine akcionara - 08.06.2018.godine
.

Redovna sednica skupštine akcionara - 05.06.2017.godine
.

Redovna sednica skupštine akcionara - 03.06.2016.godine
.

Redovna sednica skupštine akcionara - 29.04.2015.godine
.

Izveštaj nakon održavanja Skupštine akcionara 13.06.2014. godine
Skupština akcionara 2014. godine
.

Vanredna sednica skupštine akcionara - 05.11.2013.godine
.

Godišnja Skupština akcionara – 17.06. 2013. godine
.

Skupština akcionara 2012.godine
.