Godišnja Skupština akcionara – 17.06. 2013. godine

Na osnovu člana 65.Zakona o tržištu kapitala ( „Sl.glasnik RS“br.31/2011) i člana 365.Zakona o privrednim društvima ( „Sl.glasnik RS“br.36/2011 i 99/2011), akcionarsko društvo Duvanska industrija „ Čoka“, MB: 08018448, objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

Odbor direktora Duvanske industrije „ Čoka“ a.d. iz Čoke, dana 17.05.2013. godine, doneo je

O D L U K U
o sazivanju redovne sednice skupštine

Saziva se redovna sednica skupštine za 17.06.2013. godine, sa početkom u 10.00 časova.
Redovna skupština društva održaće se u Duvanskoj industriji „ Čoka“a.d. u Čoki, ulica Proleterska broj 6, u restoranu društvene ishrane.
Javni poziv akcionarima za učešće na sednici skupštine upućuje se dana 17.05.2013. godine. Javni poziv objavljuje se na internet stranici Društva www.dic-coka.co.rs , internet stranici registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre i na internet stranici regulisanog tržišta akcija.

DNEVNI RED:

Prethodni postupak:
 1. Imenovanje komisije za glasanje;
 2. Imenovanje zapisničara i određivanje lica koja potpisuju zapisnik;
 3. Usvajanje izveštaja komisije za glasanje o broju glasova i utvrđivanje kvoruma.


Redovan postupak:
 1. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa sednice skupštine , održane 15.06.2012. godine;
 2. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o poslovanju i Finansijskog izveštaja Društva za 2012. godinu;
 3. Razmatranje i usvajanje nalaza i mišljenja revizora o reviziji Finansijskog izveštaja za 2012. godinu;
 4. Donošenje Odluke o izboru revizora za reviziju Finansijskog izveštaja za 2013. godinu;
 5. Donošenje Odluke o raspodeli neto dobiti po Finansijskom izveštaju za 2012. godinu;
 6. Razmatranje i usvajanje Proizvodno - finansijskog plana za 2013. godinu;
 7. Donošenje Odluke o izmeni Statuta Društva;
 8. Razno.


MATERIJAL ZA SEDNICU SKUPŠTINE
Kompletan materijal za sednicu skupštine dostupan je akcionarima na internet stranici Društva ili se mogu preuzeti lično u sedištu Društva svakoga dana od dana objavljivanja poziva do dana održavanja sednice.

Odluku o sazivu redovne sednice skupštine
Punomoćje
Formular za glasanje u odsustvu
Materijal uz dnevni red sednice:
1. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa sednice skupštine , održane 15.06.2012.godine
Predlog Odluke o usvajanju zapisnika
Zapisnik sa prethodne sednice
2. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o poslovanju i Finansijskog izveštaja Društva za 2012.godinu
Predlog Odluke o usvajanju Izveštaja o poslovanju i Finansijskog izveštaja za 2012.godinu
Izveštaj o poslovanju za 2012.godinu
3. Razmatranje i usvajanje nalaza i mišljenja revizora o reviziji Finansijskog izveštaja za 2012.godinu
Predlog Odluke o usvajanju nalaza i mišljenja revizora o reviziji za 2012. godinu
Izveštaj nezavisnog revizora 1
Izveštaj nezavisnog revizora 2
4. Donošenje Odluke o izboru revizora za reviziju Finansijskog izveštaja za 2013. godinu
Predlog Odluke o izboru revizora
5. Donošenje Odluke o raspodeli neto dobiti po Finansijskom izveštaju za 2012. godinu
Predlog Odluke o raspodeli neto dobiti za 2012. godinu
6. Razmatranje i usvajanje Proizvodno - finansijskog plana za 2013. godinu
Predlog Odluke o usvajanju Proizvodno - finansijskog plana za 2013.godinu
Proizvodno - finansijski plan za 2013. godinu
7. Donošenje Odluke o izmeni Statuta Društva
Predlog Odluke o izmeni Statuta Društva


DAN AKCIONARA
Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za učešće na sednici skupštine je 07.06.2013. godine.
Na dan upućivanja ovog poziva Društva ima ukupno emitovano 39630 običnih akcija sa pravom glasa.

PRAVA AKCIONARA U VEZI SA UČEŠĆEM NA SEDNICI SKUPŠTINE
Akcionar koji poseduje najmanje 40 akcija ima pravo da učestvuje u radu skupštine lično, što podrazumeva pravo glasa o pitanjima o kojima se glasa i pravo na učešće u raspravi o pitanjima koja su na dnevnom redu skupštine. Akcionar koji poseduje manje od 40 akcija može u radu skupštine i pravo glasa na skupštini ostvariti preko zajedničkog punomoćnika, s tim da taj punomoćnik zastupa najmanje navedeni broj akcija ili može glasati u odsustvu pisanim putem.
Akcionari koji po broju akcija mogu da učestvuju u radu skupštine lično, mogu da glasaju u odsustvu ili davanjem punomoćja za glasanje.
Formular za glasanje u odsustvu, odnosno formular punomoćja može se preuzeti na internet stranici Društva.

Punomoćje za glasanje
Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa. Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu skupštine, kao i akcionar koji ga je ovlastio. Ako punomoćje za glasanje daje fizičko lice ono mora biti overeno, u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj firmi i sadrži naročiti:
 1. Ime, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara koje je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice;
 2. Ime punomoćnika, sa svim podacima iz prethodne tačke;
 3. Broj akcija za koje se punomoćje izdaje i naznake kako će punomoćnik da glasa po pojedinim tačkama dnevnog reda.


DOPUNA DNEVNOG REDA
Akcionar koji poseduje najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Odboru direktora Društva da uputi obrazložen predlog odluke za dopunu dnevnog reda ili predloži novu tačku o kojoj će skupština samo raspravljati. Predlog se daje pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocu zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije 20 dana pre održavanja ove sednice skupštine.
U Čoki,
Dana 17.05.2013. godine

Predsednik Odbora direktora
Jovan Miščević, advokat.
Spisak akcionara sa pravom učestvovanja u radu Skupštine akcionara sačinjen je na osnovu Izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra na dan 07.06.2013. godine. (PDF).

Spisak akcionara sa pravom ličnog učestvovanja u redu sednice Skupštine akcionara. (PDF)..

Akcije Društva na Berzi
Akcije Društva učestvuju u formiranju indeksa Belex line. Trgovanje akcijama Društva na Beogradskoj berzi možete pratiti na adresi http://www.belex.rs/
nhl jerseys online , cheap mlb jerseys , cheap jordans shoes , cheap mlb jerseys , wholesale jordans for cheap , cheap nfl jerseys , cheap mlb jerseys , Wholesale MLB Jerseys , nhl jerseys china , nfl jerseys cheap