Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala ( „Sl.glasnik RS“br.31/2011) i člana 365.Zakona o privrednim društvima ( „Sl.glasnik RS“br.36/2011 i 99/2011), akcionarsko društvo Duvanska industrija „ Čoka“, MB: 08018448, objavljuje
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
Odbor direktora Duvanske industrije „ Čoka“ a.d. iz Čoke, dana 13.05.2014. godine, doneo jeO D L U K Uo sazivanju redovne sednice skupštineSaziva se redovna sednica skupštine za 13.06.2014. godine, sa početkom u 10.00 časova.Redovna skupština društva održaće se u Duvanskoj industriji „ Čoka“a.d.u Čoki, ulica Proleterska broj 6, u restoranu društvene ishrane.Javni poziv akcionarima za učešće na sednici skupštine upućuje se dana 13.05.2014. godine. Javni poziv objavljuje se na internet stranici Društva www.dic-coka.co.rs , internet stranici registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre i na internet stranici regulisanog tržišta akcija.

DNEVNI RED:


Prethodni postupak:

  1. Imenovanje komisije za glasanje, zapisničara i određivanje lica koja potpisuju zapisnik, konstatovanje izveštaja komisije za glasanje o broju glasova i utvrđivanje kvoruma


Redovan postupak:

  1. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa sednice skupštine , održane 05.11.2013. godine;
  2. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o poslovanju i Finansijskog izveštaja Društva za 2013.godinu;
  3. Razmatranje i usvajanje nalaza i mišljenja revizora o reviziji Finansijskog izveštaja za 2013.godinu;
  4. Donošenje Odluke o izboru revizora za reviziju Finansijskog izveštaja za 2014. godinu;
  5. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Odbora direktora za 2013. godinu;
  6. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti po Finansijskom izveštaju za 2013. godinu.1. Predlog Odluke o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice, održane 05.11.2013.godine
Zapisnik sa vanredne sednice Skupštine akcionara, 05.11.2013. god
2. Predlog Odluka o usvajanju Izv. o posl. i Fin. izv. za 2013.
Izvestaj za 2013.-pdf
3. Predlog Odluke o usvajanju nalaza i mišljenja revizora
Izveštaj revizora za 2013. godinu
4. Predlog Odluke o izboru revizora za 2014. godinu
Konsultant revizija - Ponuda za obavlj. revizije0001
5. Predlog Odluke o usvajanju Izvestaja Odbora, 2013
Izveštaj o radu Odbora za 2013
6. Predlog Odluke o raspodeli dobiti za 2013.godinuMATERIJALI ZA SEDNICU SKUPŠTINE


Kompletan materijal za sednicu skupštine dostupan je akcionarima na internet stranici Društva ili se mogu preuzeti lično u sedištu Društva svakoga dana od dana objavljivanja poziva do dana održavanja sednice.


Odluka o sazivanju redovne skupštine 13.06.2014.
Formular za glasanje u odsustvu
Punomoćje za glasanje na sednici


DAN AKCIONARA


Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za učešće na sednici skupštine je 03.06.2014. godine.
Na dan upućivanja ovog poziva Društva ima ukupno emitovano 39630 običnih akcija sa pravom glasa.
PRAVA AKCIONARA U VEZI SA UČEŠĆEM NA SEDNICI SKUPŠTINE


Akcionar koji poseduje najmanje 40 akcija ima pravo da učestvuje u radu skupštine lično, što podrazumeva pravo glasa o pitanjima o kojima se glasa i pravo na učešće u raspravi o pitanjima koja su na dnevnom redu skupštine. Akcionar koji poseduje manje od 40 akcija može u radu skupštine i pravo glasa na skupštini ostvariti preko zajedničkog punomoćnika, s tim da taj punomoćnik zastupa najmanje navedeni broj akcija ili može glasati u odsustvu pisanim putem.

Akcionari koji po broju akcija mogu da učestvuju u radu skupštine lično, mogu da glasaju u odsustvu ili davanjem punomoćja za glasanje.

Formular za glasanje u odsustvu, odnosno formular punomoćja može se preuzeti na internet stranici Društva.

Punomoćje za glasanje

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine, uključijući i pravo da u njegovo ime glasa. Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu skupštine, kao i akcionar koji ga je ovlastio. Ako punomoćje za glasanje daje fizičko lice ono mora biti overeno, u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj firmi i sadrži naročiti:

  1. Ime, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara koje je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice;
  2. Ime punomoćnika, sa svim podacima iz prethodne tačke;
  3. Broj akcija za koje se punomoćje izdaje i naznake kako će punomoćnik da glasa po pojedinim tačkama dnevnog reda.DOPUNA DNEVNOG REDA


Akcionar koji poseduje najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Odboru direktora Društva da uputi obrazložen predlog odluke za dopunu dnevnog reda ili predloži novu tačku o kojoj će skupština samo raspravljati. Predlog se daje pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocu zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije 20 dana pre održavanja ove sednice skupštine.U Čoki, dana 13.05.2014. godine

Predsednik Odbora direktor
Dobrivoje Sudžum, dipl.ecc.