Na osnovu člana 65.Zakona o tržištu kapitala ( „Sl.glasnik RS“br.31/2011) i člana 365.Zakona o privrednim društvima ( „Sl.glasnik RS“br.36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015), akcionarsko društvo Duvanska industrija „ Čoka“, MB: 08018448, objavljuje
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
Odbor direktora Duvanske industrije „ Čoka“a.d. iz Čoke, dana 29.04.2015.godine, doneo jeO D L U K Uo sazivanju redovne sednice skupštineSaziva se redovna sednica skupštine za 29.05.2015.godine, sa početkom u 10.00 časova.Redovna skupština društva održaće se u Duvanskoj industriji „ Čoka“a.d.u Čoki, ulica Proleterska broj 6, u restoranu društvene ishrane.Javni poziv akcionarima za učešće na sednici skupštine upućuje se dana 29.04.2015.godine. Javni poziv objavljuje se na internet stranici Društva www.dic-coka.co.rs , internet stranici registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre i na internet stranici regulisanog tržišta akcija.

DNEVNI RED:


Prethodni postupak:

 1. Imenovanje komisije za glasanje, zapisničara i određivanje lica koja potpisuju zapisnik, konstatovanje izveštaja komisije za glasanje o broju glasova i utvrđivanje kvoruma.


Redovan postupak:

 1. Imenovanje predsednika Skupštine akcionara;
 2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa sednice skupštine, održane 13.06.2014.godine;
 3. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o poslovanju i Finansijskog izveštaja Društva za 2014.godinu;
 4. Razmatranje i usvajanje nalaza i mišljenja revizora o reviziji Finansijskog izveštaja za 2014.godinu;
 5. Donošenje Odluke o izboru revizora za reviziju Finansijskog izveštajaza 2015.godinu;
 6. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Odbora direktora za 2014.godinu;
 7. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti po Finansijskom izveštaju za 2014.godinu.Odluka o sazivanju redovne Skupštine akcionara za 29.05.2015.
Odluke o imenovanju predsednika Skupštine
Zapisnik sa redovke Skupštine akcionara održane 13.06.2014.
Odluke o usvajanju zapisnika sa prthone Skupštine akcionara održane 13.06.2014.
Izveštaj o poslovanju za 2014.
Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju i Finansijskog izveštaja za 2014. godinu
Izveštaj nezavisnog revizora za 2014.
Odluka o usvajanju nalaza i mišljenja revizora o reviziji Finansijskog izveštaja za 2014. godinu
Odluka o izboru revizora za reviziju Finansijskog izveštaja za 2015. godinu
Izveštaj o radu odbora direktora za 2014. godinu
Odluka o usvajanju Izveštaja o radu Odbora direktora za 2014. godinu
Odluka o raspodeli dobiti po Finansijskom izveštaju za 2014. godinu
Formular za glasanje u odsustvu na redovnoj skupštini akcionara 29.05.2015.
Punomoćje za glasanje na redovnoj skupštini akcionara 29.05.2015.
Spisak akcionara s pravom ličnog učestvovanja 29.05.2015.


MATERIJALI ZA SEDNICU SKUPŠTINE


Kompletan materijal za sednicu skupštine dostupan je akcionarima na internet stranici Društva ili se mogu preuzeti lično u sedištu Društva svakoga dana od dana objavljivanja poziva do dana održavanja sednice.


DAN AKCIONARA


Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za učešće na sednici skupštine je 19.05.2015.godine.

Na dan upućivanja ovog poziva Društva ima ukupno emitovano 39630 običnih akcija sa pravom glasa.


PRAVA AKCIONARA U VEZI SA UČEŠĆEM NA SEDNICI SKUPŠTINE


Akcionar koji poseduje najmanje 40 akcija ima pravo da učestvuje u radu skupštine lično, što podrazumeva pravo glasa o pitanjima o kojima se glasa i pravo na učešće u raspravi o pitanjima koja su na dnevnom redu skupštine. Akcionar koji poseduje manje od 40 akcija može u radu skupštine i pravo glasa na skupštini ostvariti preko zajedničkog punomoćnika, s tim da taj punomoćnik zastupa najmanje navedeni broj akcija ili može glasati u odsustvu pisanim putem.

Akcionari koji po broju akcija mogu da učestvuju u radu skupštine lično, mogu da glasaju u odsustvu ili davanjem punomoćja za glasanje.

Formular za glasanje u odsustvu, odnosno formular punomoćja može se preuzeti na internet stranici Društva.


Punomoćje za glasanje

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine, uključijući i pravo da u njegovo ime glasa. Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu skupštine, kao i akcionar koji ga je ovlastio. Ako punomoćje za glasanje daje fizičko lice ono mora biti overeno, u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj firmi i sadrži naročiti:

 1. Ime, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara koje je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedišteakcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice;
 2. Ime punomoćnika, sa svim podacima iz prethodne tačke;
 3. Broj akcija za koje se punomoćje izdaje i naznake kako će punomoćnik da glasa po pojedinim tačkama dnevnog reda.DOPUNA DNEVNOG REDA


Akcionar koji poseduje najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Odboru direktora Društva da uputi obrazložen predlog odluke za dopunu dnevnog reda ili predloži novu tačku o kojoj će skupština samo raspravljati. Predlog se daje pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocu zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije 20 dana pre održavanja ove sednice skupštine.U Čoki, dana 29.04.2015. godine

Predsednik Odbora direktora
Dobrivoje Sudžum, dipl.ecc.


.


Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl.glasnik RS"br.31/2011) i člana 337.Zakona о privrednim društvima („Sl. glasnik RS"br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015), akcionarsko društvo Duvanska industrija „Čoka", МВ: 08018448, objavljuje
ODLUKU
o dopuni dnevnog reda redovne sednice skupštineOdbor direktora Duvanske industrije „ Čoka" a.d. iz Čoke, dana 13.05.2015. godine, doneo je Odluku o prihvatanju Predloga o dopuni dnevnog reda sednice Skupštine od strane akcionara „East West Invest" a.d. Beograd u sledećem sadržaju:DNEVNI RED:


Redovan postupak:

 1. Razrešenje izvršnog direktora Društva Predraga Stojanovića;
 2. Razrešenje nezavisnog neizvršnog direktora Društva Jovana Miščevića;
 3. Izbor dva člапа Odbora direktora — jednog izvršnog direktora i jednog nezavisnog neizvršnog direktora;
 4. Usvajanje Odluke o vanrednoj kontroli stanja zaliha i imovine društva i detaljnoj inspekciji dokumentacije društva, uz učеšćе predstavпika manjinskih akcioпara i njihovih zastupnika i eksperta koji ćе se angažovati u cilju provere zakonitosti poslovanja Društva u inkriminisanom poslu prodaje 95,4 tone duvana na crnom tržištu.


Napomena: Predlozena tačka 8. Predloga o dopuni dnevnog reda redovne sednice skupštine akcionara

o d b i ј a se iz razloga što skupština ne možе da raspravlja o predmetu istražnog postupka koji је u toku jer nije nadležna, а poštujući ustavno i zakonsko načеlо prezumpcije nevinosti.

MATERIJALI ZA SEDNICU SKUPŠTINE


Kompletan materijal za sednicu skupštine dostupan je akcionarima na internet stranici Društva ili se mogu preuzeti lično u sedištu Društva svakoga dana od dana objavljivanja poziva do dana održavanja sednice.


Odluka o dopuni dnevog reda 29.05.2015
Predlog dopune dnevnog reda godišnje sednice 29.05.2015.
8. Predlog Odluke o razrešenju izvršnog direktora 29.05.2015.
8. Predlog Odluke o imanovanju izvršnog direktora 29.05.2015.
9. Predlog Odluke o razrešenju nezavisnog neizvršnog direktora 29.05.2015.
9. Predlog Odluke o imenovanju nezavisnog neizvršnog direktora
9. Odluka o neprihvatanju razrešenja nezavisnog neizvršnog direktora
10. Predlog Odluke o imenovanju dva člana Odbora 29.05.2015.
11. Predlog odluke o vanrednoj kontroli 29.05.2015.
U Čoki, dana 13.05.2015. godine

Predsednik Odbora direktora
Dobrivoje Sudžum, dipl.ecc.
.


Zapisnik sa redovne-godišnje sednice Skupštine akcionara Duvanske industrije „Čoka“ a.d. iz Čoke održane 29.05.2015.godine,
Obaveštenje o isplati dividende 2013.
Godišnji dokument o objavljenim informacijama za 2014. godinu
Izveštaj nakon održane sednice, 29.05.2015.
nhl jerseys online , cheap mlb jerseys , cheap jordans shoes , cheap mlb jerseys , wholesale jordans for cheap , cheap nfl jerseys , cheap mlb jerseys , Wholesale MLB Jerseys , nhl jerseys china , nfl jerseys cheap