Dokumenta

Gogišnji finansijski izveštaj za privredna društva
Godišnji izveštaj javnog društva 2011
Prospekt izdavaoca za organizovanje trgovanja na tržištima berza
Godišnji dokument o objavljenim informacijama
Izveštaj nakon održavanja skupštine akcionara duvanske industerije Čoka a.d.
.
Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011), Društvo


DUVANSKA INDUSTRIJA “ČOKA“ A.D. ČOKA

objavljuje:IZVEŠTAJ NAKON ODRŽAVANJA SKUPŠTINE AKCIONARAkoja je održana dana 15.06.2012. godine, na adresi Proleterska broj 6, u prostorijama restorana društvene ishrane sa početkom u 10.00 časova, na kojoj je usvojeno sledeće:

1. Odluka o usvajanju zapisnika sa sednice skupštine, održane 07.10.2011. godine;
(Za odnošenje odluke glasalo je 20.765 , protiv - , uzdržano 667 . )
Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice
Zapisnik sa vanredne sednice 07.10.2011. godine


2. Odluka o usvajanju Ugovora o organizovanju Društva – osnivačkog akta radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima;
(Za odnošenje odluke glasalo je 20.765 , protiv -, uzdržano 667.)
Odluka o usvajanju ugovora o organizovanju Društva
Ugovor o organizovanju Društva


3. Odluka o usvajanju Statuta Društva, usklađenog sa Zakonom o privrednim društvima;
(Za odnošenje odluke glasalo je 20.765, protiv -, uzdržano 667.)
Odluka o usvajanju statuta Društva
Statut Društva


4. Odluka o usvajanju Poslovnika o radu skupštine;
(Za odnošenje odluke glasalo je 20.765, protiv -, uzdržano 667.)
Odluka o usvajanju poslovnika o radu skupštine akcionara
Poslovnik o radu skupštine akcionara


5. Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju i Finansijskog izveštaja za 2011. godinu;
(Za odnošenje odluke glasalo je 20.765, protiv -, uzdržano 667.)
Izveštaj o poslovanju za 2011. godinu
Odluka o usvajanju izveštaja o poslovanju i finansijskog izveštaja


6. Odluka o usvajanju nalaza i mišljenja revizora o reviziji Finansijskog izveštaja za 2011. godinu;
(Za odnošenje odluke glasalo je 20.765, protiv -, uzdržano 593.)
Čoka, godišnji izveštaj za 2012.godinu
Odluka o usvajanju izveštaja revizora


7. Odluka o izboru preduzeća za reviziju za 2012. godinu;
(Za odnošenje odluke glasalo je 20.765, protiv -, uzdržano 593.)
Odluka o izboru revizora


8. Odluka o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora
(Za odnošenje odluke glasalo je 20.765, protiv -, uzdržano 593.)
Izveš0taj o radu N.O. za 2011. godinu
Odluka o usvajanju izveštaja o radu nadzornog odbora za 2011.godinu


9. Odluka o usvajanju Izveštaja Upravnog odbora
(Za odnošenje odluke glasalo je 20.765, protiv -, uzdržano 593.)
Izveštaj o radu upravnog odbora
Odluka o usvajanju izveštaja o radu upravnog odbora za 2011. godinu


10. Odluka o raspodeli dobiti po Finansijskom izveštaju za 2011. godinu;
(Za odnošenje odluke glasalo je 20.765, protiv -, uzdržano 593.)
odluka o raspodeli dobiti


11. Odluka o usvajanju Kodeksa korporativnog upravljanja Društva;
(Za odnošenje odluke glasalo je 20.765, protiv -, uzdržano 593.)
Kodeks korporativnog upravljanja Društva
Odluka o usvajanju kodeksa


12. Odluka o prestanku mandata članovima Upravnog odbora;
(Za odnošenje odluke glasalo je 20.765, protiv -, uzdržano 593.)
Odluka o razrešenju članova upravnog odbora


13. Odluka o prestanku mandata članovima Nadzornog odbora;
(Za odnošenje odluke glasalo je 20.765, protiv -, uzdržano 593.)
Odluka o razrešenju članova nadzornog odbora


14. Odluka o usvajanju naknada članovima Odbora direktora;
(Za odnošenje odluke glasalo je 20.765, protiv -, uzdržano 593.)
Odluka o naknadama članovima odbora direktora


15. Odluka o usvajanju Proizvodno – finansijskog plana za 2012. godinu;
(Za odnošenje odluke glasalo je 20.765, protiv -, uzdržano 593.)
Odluka o usvajanju proizvodno-finansijskog plana za 2012. godinu
Proizvodno - finansijski plan za 2012. godinu
Napomena: O tački 16. predložene dopune dnevnog reda, a tiče se raspolaganja imovinom velike vrednosti, povodom koje akcionari mogu imati prava kao nesaglasni, nije vođena rasprava, uz saglasnost prisutnih akcionara jer nije dobijena garancije Banke, te nisu postojali objektivni razlozi za raspravljanje o istoj.

Ovaj izveštaj se objavljuje nakon održavanja sednice Skupštine na internet stranici društva www.dic-coka.co.rs , organizatora tržišta i dostavlja Komisiji za hartije od vrednosti u skladu sa zakonskom regulativom. Zainteresovani akcionari mogu izvršiti uvid u usvojene Odluke u sedištu društva i na internet stranici www.dic-coka.co.rs društva.U Čoki, dana 19.06.2012. godine.
Direktor
dipl.ing. Predrag Stojanović

.
Zapisnik sa Skupštine od 15.06.2012.
Izveštaj komisije za glasanje
.
POLUGODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ZA 2012. GODINUObrazac polugodišnjeg finansijskog izveštaja za 2012. godinu
Polugodišnji izveštaj javnog društva do 30.06.2012. godine
Odluka o usvajanju polugodišnjeg finansijskog izveštaja za 2012. godinu
Napomene uz periodične finansijske izveštaje za period od 01.01.2012. do 30.06.2012. godine
.
GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ZA 2012. GODINUGodišnji finansijski izveštaj za 2012. godinu