На основу члана 65. Закона о тржишту капитала ("Сл. гласник РС" бр. 31/2011) и члана 365. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС" бр. 36/2011. и 99/2011), акционарско друштво Дуванска индустрија “Чока” , МБ: 08018448, објављује

ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ

Управни одбор Дуванске индустрије “Чока” ад. из Чоке, у обављању надлежности одбора директора, дана 11.05. 2012. године, донео је

О Д Л У К У
о сазивању редовне скупштине

Сазива се редовна седница скупштине за 15.06.2012. године, са почетком у 10,00 часова.
Редовна скупштина друштва одржаће се у Дуванској индустрији “Чока” а.д. у Чоки, улица Пролетерска број 6, у ресторану друштвене исхране.
Јавни позив акционарима за учешће на седници скупштине упућује се дана 11.05.2012. године. Јавни позив објављује се на интернет страници Друштва www.dic-coka.co.rs , на интернет страници регистра привредних субјеката Агенције за привредне регистре, на интернет страници регулисаног тржишта акција.

ДНЕВНИ РЕД:

Претходни поступак:
1. Именовање комисије за гласање;
2. Именовање записничара и одређивање лица која потписују записник;
4. Усвајање извештаја комисије за гласање о броју гласова и утврђивање кворума.

Редовни поступак:
1. Разматрање и усвајање записника са седнице скупштине, одржане 07.10.2012. године;
2. Разматрање и усвајање финансијског извештаја Друштва за 2011. годину;
3. Разматрање и усвајање налаза и мишљења ревизора о ревизији Финансијског извештаја за 2011.годину;
4. Доношење одлуке о избору предузећа за ревизију за 2012. годину;
5. Разматрање и усвајање извештаја Надзорног одбора;
6. Разматрање и усвајање извештаја Управног одбора;
7. Доношење одлуке о расподели нето добити по Финансијском извештају за 2011. годину;
8. Разматрање и усвајање Уговора о организовању Друштва - оснивачког акта ради усклађивања са Законом о привредним друштвима;
9. Разматрање и усвајање Статута Друштва, усклађеног са Законом о привредним друштвима;
10. Разматрање и усвајање Кондекса корпоративног управљања Друштва;
11. Разматрање и усвајање Пословника о раду скупштине;
12. Доношење одлуке о престанку мандата члановима Управног одбора;
13. Доношење одлуке о престанку мандата члановима Надзорног одбора;
14. Доношење одлуке о накнадама члановима Одбора директора;
15. Разматрање и усвајање Производно – финансијског плана за 2012.годину;
16. Разно;

МАТЕРИЈАЛИ ЗА СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ
Комплетан материјал за седницу скупштине доступан је акционарима на интернет страници Друштва или се могу преузети лично у седишту Друштва сваког дана од 9,00 до 13,00 часова од дана објављивања позива до дана одржавања седнице.

ДАН АКЦИОНАРА
Дан на који се утврђује листа акционара за учешће на седници скупштине је 05.06.2012. године.
На дан упућивања овог позива Друштво има укупно емитовано 39630 обичних акција са правом гласа.
Све одлуке предложене у дневном реду доносе се обичном већином гласова, осим одлуке о усвајању оснивачког акта и статута, које се доносе већином гласова свих акционара.
Укупан број гласова којима располажу акционари Друштва износи 39630.

ПРАВА АКЦИОНАРА У ВЕЗИ СА УЧЕШЋЕМ НА СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ
Акционар који поседује најмање 40 акција има право да учествује у раду скупштине лично, што подразумева право гласа о питањима о којима се гласа и право на учешће у расправи о питањима која су на дневном реду скупштине. Акционар који поседује мање од 40 акција може у раду скупштине и право гласа у скупштини остваривати преко заједничког пуномоћника, с тим да тај пуномоћник заступа најмање наведени број акција или може гласати у одсуству писаним путем.
Акционари који по броју акција могу да учествују у раду скупштине лично, могу да гласају у одсуству или давањем пуномоћја за гласање.
Формулар за гласање у одсуству, односно формулар пуномоћја може се преузети на интернет страници Друштва.

Пуномоћје за гласање
Акционар има право да путем пуномоћја овласти одређено лице да у његово име учествује у раду скупштине, укључујући и право да у његово име гласа. Пуномоћник има иста права у погледу учешћа у раду скупштине, као и акционар који га је овластио. Ако пуномоћје за гласање даје физичко лице оно мора бити оверено, у складу са законом којим се уређује овера потписа. Пуномоћје за гласање даје се у писаној форми и садржи нарочито:
    1. Име, јединствени матични број и пребивалиште акционара који је домаће физичко лице, односно име, број пасоша или други идентификациони број и пребивалиште акционара који је страно физичко лице, односно пословно име, матични број и седиште акционара који је домаће правно лице, односно пословно име, број регистрације или други идентификациони број и седиште акционара који је страно правно лице;
    2. Име пуномоћника, са свим подацима из претходне тачке;
    3. Број акција за које се пуномоћје издаје и назнаке како ће пуномоћник да гласа по појединим тачкама дневног реда.

ДОПУНА ДНЕВНОГ РЕДА
Акционар који поседује најмање 5% акција са правом гласа може Управном одбору Друштва да упути образложени предлог одлуке за допуну дневног реда или да предложи нову тачку о којој ће скупштина само расправљати. Предлог се даје писаним путем, уз навођење података о подносиоцу захтева, а може се упутити Друштву најкасније 20 дана пре одржавања ове седнице скупштине.
У Чоки,
Дана 11.05.2012. године

Председник Управног одбора
дипл.инг.Владимир Милијашевић с.р..
На основу члана 65. Закона о тржишту капитала ("Сл. гласник РС" бр. 31/2011) и члана 365. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС" бр. 36/2011. и 99/2011), а по објављеном Извештаја о битном догађају акционарског друштва Дуванске индустрије “Чока” , МБ: 08018448 од дана 11.05.2012.године уочена је грешка, те се даје следећа:

ИСПРАВКА

I
У Дневном реду редовног поступка, код тачке 1. уместо године : “2012.” треба да стоји “2011.”

II
У Дневном реду редовног поступка, код тачке 2. након речи “усвајања” додају се речи : “Извештаја о пословању и .”

II
Исправка ће се објавити на интернет страници Друштва, на интернет страници регистра и интернет страници регулисаног тржишта.
У Чоки
Дана 14.05. 2012. године

Председник Управног одбора
дипл.инг. Владимир Милијашевић с.р..
Spisak akcionara sa pravom učestvovanja u radu Skupštine akcionara sačinjen je na osnovu Izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra na dan 05.06.2012. godine. (PDF).

Spisak akcionara sa pravom ličnog učestvovanja u redu sednice Skupštine akcionara (PDF)..

Materijal za godišnju Skupštinu akcionara (preuzeti ovde)

Akcije Društva na Berzi
Akcije Društva učestvuju u formiranju indeksa Belex line. Trgovanje akcijama Društva na Beogradskoj berzi možete pratiti na adresi http://www.belex.rs/.
Obaveštenje o značajnom učešću.
DUVANSKA INDUSTRIJA „ČOKA“ AD ČOKA, MB.: 08018448, sa adresom u ČOKI, PROLETERSKA 6, na osnovu odredbi Zakona o tržištu kapitala (Sl. glasnik RS br. 31/2011) objavljuje sledeće:

OBAVEŠTENJE O ISPLATI DIVIDENDE AKCIONARIMA

U skladu sa Odlukom o raspodeli dobiti po finansijskom izveštaju za 2011. godinu, ovim putem obaveštavaju se akcionari Duvanske industrije Čoka a.d. iz Čoke, koji su na dan 05.06.2012. godine (dan dividende) bili vlasnici akcija društva, o isplati dividende za 2011. godinu.

Dividenda će biti isplaćena u roku od 15 dana od dana donošenja ovog obaveštenja.

Ukupan bruto iznos za isplatu dividende iznosi 9.511.200,00 dinara odnosno 240,00 dinara bruto po akciji.

Ukupan broj akcija za koje se isplaćuje dividenda iznosi 39.630.

Akcionarima se dividenda isplaćuje u skladu sa pravima koja prozilaze akcija koje poseduju u svom vlasništvu na dan dividende, a srazmerno broju akcija koje poseduju u ukupnom broju akcija iste vrste. Isplata dividende se vrši u iznosu umanjenom za porez po odbitku koji će se obračunati, obustaviti i uplatiti na propisane račune javnih prihoda. Troškove obračuna snosi Duvanska industrija „Čoka“ a.d. Čoka.

U Čoki, dana 05.12.2012. godine

Predrag Stojanović, dipl.ing.
Generalni direktor
nhl jerseys online , cheap mlb jerseys , cheap jordans shoes , cheap mlb jerseys , wholesale jordans for cheap , cheap nfl jerseys , cheap mlb jerseys , Wholesale MLB Jerseys , nhl jerseys china , nfl jerseys cheap